VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pronájmu on-line inzertního prostoru podle § 2201 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění společností Krekrrr.cz s.r.o.

PRVNÍ ČÁST
PŘEDMĚT ÚPRAVY A POJMY

I. PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Krekrrr.cz s.r.o., se sídlem 9. května 649, Litomyšl – Město, 570 01 Litomyšl, IČ: 091 52 687, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 45801 (dále jen „Poskytovatel“), blíže upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele (jako pronajímatele on-line inzertního prostoru) a klienta (jako objednavatele on-line inzertního prostoru) (dále jen „Klient“) vznikající při pronájmu on-line inzertního prostoru umístěného na doméně https://www.svatbujte.cz v souladu s těmito VOP a při jejich následném plnění nebo Smlouvou o pronájmu on-line reklamního prostoru v souladu s těmito VOP a při jejím následném plnění. Tyto VOP jsou Poskytovatelem vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

1.2 Poskytovatel je právnická osoba podnikající mimo jiné v oblasti pronájmu on-line inzertního prostoru. Snahou Poskytovatele je, aby tyto VOP tvořili stabilní podklad pro vzájemné vztahy mezi Poskytovatelem a jeho Klientem, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

1.3 K pronájmu on-line inzertního prostoru dochází na základě Smlouvy o nájmu on-line inzertního prostoru (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, kterou Poskytovatel a Klient uzavírají v souladu s podmínkami těchto VOP. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem. Předmětem Smlouvy je pronájem on-line inzertního prostoru, a to za dohodnutou odměnu. Výše odměny je stanovena v platném ceníku Poskytovatele.

1.4 Účelem těchto VOP je stanovit základní rámec práv a povinností Poskytovatele a Klienta v souvislosti s pronájmem on-line inzertního prostoru.

1.5 Díky těmto VOP může Poskytovatel poskytovat standardizované služby za stejných podmínek a ušetřit tak náklady spojené s odděleným ujednáváním každé jednotlivé Smlouvy.

1.6 Zájmem Poskytovatele je, aby si každý Klient tyto VOP před uzavřením Smlouvy důkladně přečetl a aby se obeznámil s jednotlivými ustanoveními těchto VOP. V případě otázek Klienta je Poskytovatel připravený nejasné ustanovení těchto VOP Klientovi kdykoliv objasnit.

1.7 Smluvní strany berou na vědomí, že cílem těchto VOP není úprava „překvapujících“ ustanovení, které by Klient nemohl očekávat, ani úprava „jednostranných“, pro Klienta výslovně nevýhodných ustanovení. Jednotlivé ustanovení těchto VOP vycházejí z dosavadních zkušeností Poskytovatele, přičemž tyto VOP byly vypracované se záměrem, aby: (i) Klient a Poskytovatel při plnění Smlouvy a těchto VOP jednoznačně poznali svá práva a povinnosti a v souladu s nimi plnili své závazky; (ii) Smluvní strana nebyla poškozená nedůvodným požadavkem druhé Smluvní strany, která vznikne při plnění Smlouvy a těchto VOP; (iii) Poskytovatel mohl svoje služby standardizovat a zlepšovat a na základě toho zvyšovat jejich kvalitu a snižovat jejich cenu.

II. POJMY

2.1 Za účelem bližší specifikace vzájemných vztahů na základě Smlouvy a těchto VOP se Smluvní strany dohodly na vymezení některých pojmů, kterých význam bude blíže specifikovaný v těchto VOP. Následující termíny použité v těchto VOP s velkým počátečním písmenem budou mít význam určený v těchto VOP.

2.2 Poskytovatel je česká obchodní společnost, která se mimo jiné zaobírá pronájmem on-line inzertního prostoru.

2.3 Klient je osoba, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu o nájmu on-line inzertního prostoru, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP.

2.4 Smluvní strana je Poskytovatel anebo Klient; společně označováni jako Smluvní strany.

2.5 Pronájem on-line inzertního prostoru je pronájem on-line inzertního prostoru umístěného na doméně https://www.svatbujte.cz. Inzertní prostor slouží k inzerci služeb souvisejících s realizací svatebních obřadů, tak aby si každý, kdo plánuje svatební obřad, mohl na jednom místě vybrat všechny potřebné služby.

2.6 Odměna je peněžní plnění Klienta za pronájem on-line inzertního prostoru. Výše odměny je stanovená v platném ceníku Poskytovatele.

2.7 Smlouva je Smlouva o nájmu on-line inzertního prostoru, která se uzavírá mezi Poskytovatelem a Klientem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, v souladu s těmito VOP.

DRUHÁ ČÁST
UZAVŘENÍ SMLOUVY A PŘEDMĚT SMLOUVY

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Smlouva se uzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, přičemž tento proces probíhá následovně:

(a) Klient v případě zájmu o nájem on-line inzertního plochy vyplní objednávkový formulář umístěný na webových stránkách Poskytovatele https://www.svatbujeme.cz, přičemž v tomto formuláři uvede zejména: (i) název obchodní firmy/jméno a příjmení, (ii) IČ; (iii) adresu sídla; (iv) kontaktní e-mail; (v) kontaktní telefon; (vi) adresu webových stránek; (vii) předmět činnosti; (viii) sociální média; (ix) dobu nájmu.

(b) Klient následně souhlasí se zněním těchto VOP a se zpracováním osobních údajů a klikne na tlačítko „objednat“;

(c) Klient je povinný objednávkový formulář řádně a pravdivě vyplnit. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za Klientem nepravdivě, špatně či neúplně uvedené údaje;

(d) Klient bere na vědomí, že okamžikem uzavření Smlouvy se rozumí odeslání objednávky ze strany Klienta.

IV. PŘEDMĚT SMLOUVY

4.1 Předmětem Smlouvy a těchto VOP je závazek Poskytovatele k poskytnutí on-line inzertního prostoru na webu https://www.svatbujte.cz k veřejné prezentaci údajů o Klientovi a jím poskytovaných službách na straně jedné a závazek Klienta uhradit Poskytovateli za toto poskytnutí Odměnu dle platného ceníku Poskytovatele na straně druhé.

4.2 Klient bere na vědomí, že z pronájmu on-line inzertního prostoru je vyloučené:

(i) inzerování jakýchkoliv služeb, které nesouvisí s realizací svatebních obřadů.

4.3 Klient bere na vědomí, že konkrétní rozsah pronájmu je Smluvními stranami dohodnutý v těchto VOP a tento je pro Klienta závazný.

4.4 Poskytovatel zabezpečí, aby údaje prezentované o Klientovi v rámci inzertního prostoru byly úplné a správné (v rozsahu uvedeném Klientem v objednávkovém formuláři) a bez problémů přístupné návštěvníkům webu.

4.5 Klient se zavazuje bezodkladně informovat Poskytovatele o ztrátě živnostenského oprávnění pro poskytování jím inzerovaných služeb nebo dočasné neschopnosti poskytovat jím inzerované služby.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Klient svou objednávkou získává přístup do svého elektronického profilu prostřednictvím e-mailu. Firemní zápis je na základě objednávky vytvořen Poskytovatelem dle objednávky skládající se zejména z údajů uvedených v článku III., bodu 3.1 písmena (a) těchto VOP. Klient je oprávněn takto zadané údaje v budoucnu kdykoliv upravovat.

5.2 Dle těchto VOP není možné uvedení jakékoliv URL adresy v popisu činnosti v profilu Klienta či uvedení jakýchkoliv kontaktních informací na fotografiích v profilu Klienta. Taktéž dle těchto VOP není možné:

(a) umístění jakýchkoliv propagačních materiálů jako např. leták apod. do prostoru pro fotografie;
(b) umístění loga nebo jakýchkoliv propagačních materiálů na místo úvodní fotografie;

(c) umístění nadbytečného textu do názvu profilu jako například „nejlepší…., působící v …..“ apod. Tedy uvedení informací, které ne přímo souvisí s názvem daného subjektu.

5.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo neschválit umístění fotografie Klienta do jeho on-line prezentace, a to především z důvodů:

(a) fotografie neodpovídá danému tématu;

(b) na fotografii není obsah zajímavý ve vztahu k danému tématu;

(c) fotografie je ve špatné kvalitě.

5.4 Poskytovatel neodpovídá za případné porušení práv třetích osob (zejm. práv autorských), kterého se zadáním údajů do svého profilu dopustil Klient. V případě uplatnění jakýchkoliv sankcí vůči Poskytovateli z titulu takového porušení práv třetích osob, je Klient povinen nahradit Poskytovateli v plném rozsahu veškerá Poskytovatelem takto poskytnutá sankční plnění. Pokud Klient zašle Poskytovateli ke zveřejnění na svém profilu fotografie týkající se zejména jeho služeb, uděluje jejich zveřejněním Poskytovateli oprávnění takto zveřejněné materiály použít pro marketingové účely.

5.5 Reklamní či jiné sdělení dle uzavřené Smlouvy bude Poskytovatelem zveřejněno nejpozději do 7 dnů ode dne připsání dohodnuté odměny na účet Poskytovatele, nebude-li v objednávce sjednán jiný termín.

5.6 Za porušení Smlouvy a těchto VOP ze strany Poskytovatele nelze považovat stav, kdy své povinnosti nemůže splnit přímo či nepřímo, z příčin, které nemůže ovlivnit (válka, či její hrozba, povstání, stávka, sabotáž, veřejné nepokoje, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení ze strany EU atd.).

VI. ODMĚNA

6.1 Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel má nárok na Odměnu za pronájem on-line inzertního prostoru, a to ve výšce stanovené platným ceníkem Poskytovatele. Odměna se hradí převodem na bankovní účet uvedený ve faktuře Poskytovatele.

6.2 Odměna bude Poskytovatelem fakturovaná vždy za daný měsíc předem, a to k poslednímu dni měsíce předcházejícího měsíci, za který se fakturuje. Odměna je splatná do čtrnácti (14) dní od doručení daňového dokladu – faktury.

6.3 Pro zamezení pochybností Smluvní strany souhlasí s tím, že za období Přerušení z důvodů na straně Poskytovatele Odměna ze strany Poskytovatele účtovaná nebude.

6.4 Poskytovatel doručí fakturu Klientovi na e-mailovou adresu uvedenou Klientem v objednávkovém formuláři.

6.5 Změna fakturační adresy Klienta je účinná písemným oznámením Poskytovateli a může se uskutečnit i bez vyhotovení dodatku ke Smlouvě.

6.6 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Odměna bude Klientovi účtovaná i za období po dobu plynutí výpovědní lhůty.
6.7 Klient souhlasí s tím, že pokud je v prodlení s platbou ve smyslu Smlouvy anebo těchto VOP o více než třicet (30) dní, může Poskytovatel:

(a) postoupit svoje pohledávky vůči Klientovi na třetí osobu, přičemž touto třetí osobou může být i společnost, která se zaobírá vymáháním pohledávek.

6.8 V případě, že Klient neuhradí Odměnu ani v lhůtě pět (5) dní po její splatnosti, je Poskytovatel oprávněný zaslat Klientovi upomínku.

6.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě zpoždění Klienta s úhradou Odměny anebo její části o více než sedm (7) dní, je Klient povinný uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 400,– Kč (slovem: čtyři sta korun českých). Tato smluvní pokuta i její výška jsou odůvodněné dodatečnými náklady Poskytovatele souvisejícími s vymáháním a administrací opožděných plateb, s rizikem druhotné platební neschopnosti a ztrátou času Poskytovatele.

6.10 Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost Klienta uhradit zákonný úrok z prodlení, případně náhradu škody, která Poskytovateli v souvislosti s porušením povinnosti Klienta podle tohoto bodu vznikne.

TŘETÍ ČÁST
VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

VII. VADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

7.1 V případě, že pronájem on-line inzertního prostoru není poskytován v dohodnutém rozsahu anebo v dohodnuté kvalitě, má vady.

7.2 Klient je oprávněný vytknout vady poskytovaných služeb (dále jen „Reklamace“) písemným oznámením zaslaným poštou na adresu sídla Poskytovatele nebo e-mailem na reklamce@svatbujte.cz. Za účelem jednoznačného prokázání, že Reklamaci zasílá Klient, se Klient zavazuje v případě jejího podání e-mailem přiložit listinnou verzi Reklamace podepsanou zaručeným elektronickým podpisem nebo naskenovanou verzi listinné Reklamace s vlastnoručním podpisem jako přílohu tohoto e-mailu.
7.3 Klient se zavazuje příslušnou vadu uplatnit bezodkladně po jejím zjištění a taktéž se zavazuje příslušnou vadu dostatečně jasně v Reklamaci popsat.

7.4 Po doručení Reklamace Poskytovatel zašle Klientovi bezodkladně potvrzení o přijetí Reklamace a prověří vady vytýkané v této Reklamaci. V případě oprávněné Reklamace zabezpečí Poskytovatel nápravu nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dní od doručení Reklamace. O vyřízení Reklamace zašle Poskytovatel Klientovi doklad.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1 Jedna Smluvní strana zodpovídá druhé Smluvní straně za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy anebo VOP.

8.2 Smluvní strany se zavazují navzájem se informovat o všech skutečnostech, kterých jsou si vědomé, a které by mohli vést ke škodám a budou se namáhat odvrátit hrozící škody.

8.3 Smluvní strana nezodpovídá za škodu, pokud porušení povinnosti nastalo v důsledku okolností vylučujících zodpovědnost. Za okolnost vylučující zodpovědnost se považuje překážka, která nastala po uzavření Smlouvy nezávisle od vůle Smluvní strany a bráni ji v plnění povinností, pokud se nedá rozumně předpokládat, že by tuto překážku anebo její následky odvrátila. Smluvní strana dotčená okolnostmi vylučujícími její zodpovědnost je povinná o těchto okolnostech bezodkladně písemně informovat druhou Smluvní stranu a vyzvat ji k rokování.

8.4 Na požádání předloží Smluvní strana druhé Smluvní straně důvěryhodný důkaz o takovéto skutečnosti. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, budou po vzniku okolností vylučujících zodpovědnost pokračovat v plnění svých závazků podle Smlouvy, pokud je to rozumné možné a budou hledat jiné alternativní prostředky na plnění Smlouvy, kterým nebrání okolnosti vylučující zodpovědnost.

ČTVRTÁ ČAST
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY

IX. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

9.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. V případě přání Klienta je možné Smlouvu uzavřít i na dobou určitou (tuto skutečnost je třeba uvést v objednávkovém formuláři).

9.2 Smlouvu je možné kdykoliv ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, jejímž obsahem bude i vypořádání práv a povinností Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy.

9.3 Klient může Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta představuje čtrnáct (14) dní a začíná plynout k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli.

9.4 Smlouva může být ukončená odstoupením v případě závažného porušení smluvních povinností.

9.5 Za závažné porušení povinností ze strany Poskytovatele se považuje:

(a) nezveřejnění reklamního či jiného sdělení do jednoho (1) týdne od uzavření Smlouvy;

(b) technické potíže, v důsledku kterých nemůže být zobrazeno reklamní nebo jiné sdělení déle, než jeden (1) týden.

9.6 Za závažné porušení povinnosti ze strany Klienta se považuje:

(a) prodleva s plněním peněžního závazku trvající déle než třicet (30) dní;

(b) poskytnutí údajů ze strany Klienta před uzavřením Smlouvy, které se ukáže jako nepravdivé anebo neúplné;
(c) prodlevu s plněním nepeněžního závazku, který nebyl splněný ani v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté Poskytovatelem (pokud není dohodnuté jinak, představuje přiměřená dodatečná lhůta šesti (6) dní.

9.7 V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva ukončí ke dni doručení odstoupení druhé Smluvní straně (tzv. ex nunc). Odstoupení nemá vliv na nárok na náhradu škody, která vznikla do ukončení Smlouvy.

PÁTÁ ČÁST
OCHRANA ÚDAJŮ, DORUČOVANÍ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Poskytovatel je povinný dodržovat příslušné předpisy na úseku ochrany osobních údajů, především nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů (tzv. GDPR).

10.2 Klient bere na vědomí, že informační povinnost ve smyslu čl. 13 a 14 nařízení GDPR si Poskytovatel splnil prostřednictvím své webové stránky. Pokud bude mít Klient jakékoliv otázky ohledně zpracování jeho osobních údajů, může se kdykoliv obrátit na Poskytovatele. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedené ve Smlouvě i na internetové stránce Poskytovatele.

XI. MLČENLIVOST

11.1 Smluvní strany jsou povinné zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly po dobu vzájemné spolupráce a kterých zpřístupnění třetím osobám by mohlo způsobit druhé Smluvní straně majetkovou anebo nemajetkovou újmu, nezneužívat a neposkytovat tyto skutečnosti třetím osobám (dále jen „Důvěrné informace“). Smluvní strany jsou též povinné chránit všechny informace, které splňují definici obchodního tajemství podle § 504 Občanského zákoníku.

11.2 Pod pojmem „zachovávat mlčenlivost“ se rozumí zachovávat Důvěrné informace v přísné tajnosti, nezveřejňovat, neoznamovat, a nezpřístupňovat Důvěrné informace, jako i nevyužívat Důvěrné informace na získání výhod pro sebe anebo jiného, anebo ve vlastní prospěch, anebo v prospěch jiného.

11.3 Povinnosti týkající se zachovávání mlčenlivosti se nevztahují na informace, které

(a) byly v době použití veřejně známé, anebo se stali všeobecně známými na veřejnosti jiným způsobem, než v důsledku porušení Smlouvy anebo VOP;

(b) byly známé Smluvní straně (doložené vlastními záznamy anebo jinými kvalifikovanými důkazy) před jejich poskytnutím;
(c) budou vyžádané soudem, státním zastupitelstvím anebo jiným orgánem veřejné moci na základě zákona.

(d) budou v nezbytně nutném rozsahu poskytnuté právním, daňovým a/anebo ekonomickým poradcům Smluvní strany (kteří jsou vázaní zákonnou anebo smluvní povinností mlčenlivosti) za účelem právního, daňového a/anebo ekonomického poradenství;

(e) budou v nezbytně nutném rozsahu poskytnuté zaměstnancům anebo spolupracovníkům Smluvní strany (kteří jsou vázaní povinností mlčenlivosti) za účelem plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy anebo VOP.

11.4 V případě porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost Smluvní strana, která tuto povinnost porušila, nahradí druhé Smluvní straně vzniklou škodu.

XII. DORUČOVANÍ A KOMUNIKACE

12.1 Pokud není v těchto VOP výslovně ustanoveno jinak, Smluvní strany se dohodly, že písemnosti obsahující právně významné skutečnosti, si budou Smluvní strany doručovat:

(i) poštou, formou doporučené zásilky s doručenkou anebo

(ii) e-mailem ve formě naskenované listiny s vlastnoručním podpisem Smluvní strany;

(iii) e-mailem ve formě listiny podepsané zaručeným elektronickým podpisem;

(iv) datovou schránkou ve formě naskenované listiny s vlastnoručním podpisem Smluvní strany;

(v) e-mailem ve formě listiny podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

12.2 Písemnosti obsahující právně významné skutečnosti se na účely Smlouvy a VOP rozumějí písemnosti, které zakládají, mění anebo ruší právní vztahy založené touto Smlouvou jako např. výpověď, odstoupení, dodatek ke Smlouvě apod.

12.3 Pro potřeby doručování prostřednictvím pošty se použijí adresy Smluvních stran uvedené v objednávkovém formuláři a na webových stránkách Poskytovatele, pouze v případě, že by odesílající Smluvní straně adresát písemnosti oznámil novou adresu určenou na doručování písemností, použije se tato. V případě jakékoliv změny adresy určené na doručování písemností se příslušná Smluvní strana zavazuje o změně adresy anebo kontaktních údajů bezodkladně písemně informovat druhou Smluvní stranu; v takovémto případě je pro doručování rozhodující nová adresa, pokud byla řádně oznámená odesílající Smluvní straně před odesláním písemností. Změna adresy je účinná doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně.

12.4 Za den doručení zásilky se považuje i den, ve který Smluvní strana, která je adresátem, odmítne doručovanou zásilku převzít, anebo den uplynutí lhůty k vyzvednutí uložené zásilky na poště, anebo den, ve který je na zásilce doručované poštou Smluvní straně, prokazatelně zaměstnancem pošty vyznačená poznámka, že „adresát se odstěhoval“, „adresát je neznámý“ anebo jiná poznámka podobného významu.
12.5 Pokud nejde o písemnost obsahující právně významnou skutečnost, budou Smluvní strany mezi sebou komunikovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy.

XIII. ROZHODNÉ PRÁVO

13.1 Právní vztahy vyplývající z VOP a ze Smlouvy, vzájemné vztahy mezi Smluvními stranami, vztahy vznikající v důsledku a na základě VOP a Smlouvy (odpovědnostní vztahy) a právní vztahy související s VOP a se Smlouvou se řídí českým právním řádem.

13.2 Na práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou výslovně upravená Smlouvou nebo těmito VOP se subsidiárně aplikuje Občanský zákoník.

XIV. ŘEŠENÍ SPORŮ

14.1 Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k odstranění případných sporů vyplývajících ze Smlouvy anebo z těchto VOP vzájemnou dohodou.

14.2 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní a z těchto VOP a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Jazykem rozhodčího jednání bude český jazyk. Místem rozhodčího jednání bude Praha.

XV. RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

15.1 Toto ručitelské prohlášení se vztahuje na všechny Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem, jejichž nedílnou součástí jsou tyto VOP, pokud ve Smlouvách stranu Klienta představuje právnická osoba.

15.2 Ručitelem se pro účely tohoto ručitelského prohlášení rozumí člen statutárního orgánu právnické osoby, popřípadě obecný zmocněnec, prostřednictvím kterého tato právnická osoba s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu, přičemž nedílnou součástí Smlouvy byly tyto VOP.

(a) Ručitelské prohlášení člena statutárního orgánu právnické osoby, popřípadě obecného zmocněnce, prostřednictvím kterého právnická osoba uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu:

• člen statutárního orgánu Klienta, popřípadě obecný zmocněnec, prostřednictvím kterého Klient uzavřel s Poskytovatelem Smlouvu, prohlašuje, že jako fyzická osoba uspokojí Provozovatele, jestliže Klient nesplní jakýkoliv závazek ze Smlouvy v budoucnu vzniklý, včetně jeho příslušenství a smluvních pokut;
• Poskytovatel prohlašuje, že Ručitele přijímá.

15.4 Ručitel se zavazuje uspokojit pohledávku Poskytovatele za Klientem nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne doručení písemné výzvy ze strany Poskytovatele.

15.5 Nepodaří-li se písemnou výzvu podle předchozí věty Ručiteli doručit na poslední Poskytovateli známou adresu ručitele, platí, že byla doručena pátý pracovní den po jejím odeslání.

15.6 Toto ručitelské prohlášení je účinné, pokud:

(a) marně uplynula Poskytovatelem stanovená lhůta, ve které měl Klient dle písemné výzvy Poskytovatele uhradit závazek vzniklý ze Smlouvy, včetně jeho příslušenství a smluvních pokut;

(b) Poskytovatel splnil všechny podmínky stanovené tímto ručitelským prohlášením.

15.7 Ručitelské prohlášení zaniká zánikem závazku, který ručení zajišťuje. Toto Ručitelské prohlášení nezaniká, jestliže závazek zanikl pro nemožnost plnění Klienta a závazek je splnitelný ručitelem, nebo pro zánik právnické osoby, která je Klientem (dlužníkem).

15.8 Ručitel se zavazuje, že bude Poskytovatele včas informovat o jakékoliv změně své adresy, resp. adresy pro doručování poštovních zásilek.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY A VOP

16.1 Smlouvu je možné měnit pouze se souhlasem obou Smluvních stran, resp. jednostranně, pokud se na tom Smluvní strany výslovně dopředu dohodnou.

16.2 Tyto VOP se uplatňují na Smlouvy uzavřené od 27.05.2021. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit. Změněná verze VOP se uplatní na Smlouvy, které budou uzavřené po této změně.

16.3 Vzhledem na skutečnost, že doba trvaní Smlouvy je relativně dlouhá (přičemž v průběhu jejího trvaní může dojít k výrazným změnám na trhu realizace svatebních obřadů, resp. ke změnám na globálním trhu souvisejícími se zvyšováním cen a nákladů na zabezpečování produktů a služeb anebo k legislativním změnám), souhlasí Smluvní strany s tím, že Poskytovatel je oprávněný tyto VOP jednostranně změnit, avšak jen při dodržení následujících podmínek:

(a) změna VOP vyplývá ze změny tržních podmínek anebo pokud jde o změny související legislativy;

(b) Poskytovatel informuje Klienta o změně nejméně šedesát (60) dní před účinností změny.

16.4 Klient má právo nejpozději do třiceti (30) dní od oznámení plánované změny Smlouvu vypovědět, a to ve výpovědní lhůtě čtrnáct (14) dní ode dne doručení výpovědi Poskytovateli. Smluvní strany berou na vědomí, že článek VI., bod 6.6 VOP je tímto nedotčen.

16.5 Pokud při změně VOP Klient svoje právo vypovědět Smlouvu nevyužije, dohodly se Smluvní strany, že uvedené bude považované za souhlas Klienta se změnou.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem odeslání objednávkového formuláře.

16.2 V případě, že se některé ustanovení VOP anebo Smlouvy stane neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Pokud nastane takováto situace, Smluvní strany se dohodnou na řešení, které zachová kontext a účel daného ustanovení.

16.3 Obě Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách, které by měli vliv na řádné plnění Smlouvy a těchto VOP, především o změnách identifikačních údajů jako i o dalších změnách důležitých pro plnění Smlouvy a těchto VOP.